REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.SmartLashes.pl.

Sprzedającym jest spółka Intersmart, s.r.o. z siedzibą w Praze wpisaną przez Sąd Rejonowy Praha, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem C 190305. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 200.000 CZK w całości opłacony.

Zarejestrowani pod numerem  24224511, VAT: CZ24224511 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii):+48 221 535 656

korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

 

§ 1 Definicje

Jeśli dokonujesz zakupu w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub samozatrudnienia, nie jesteś konsumentem. Nie ma znaczenia, czy w zamówieniu zostanie podany Regon firmy czy nie, o ile cel działalności wynika z charakteru kupowanych towarów lub treści zamówienia (lub jeśli wykorzystanie do celów biznesowych wyniknie później w trakcie procedury reklamacyjnej).

Twój zakup podlega regulaminowi dla przedsiębiorców (tutaj). Przedsiębiorca ma prawo do dochodzenia od kupującego odszkodowania za szkody poniesione w związku z nieuzasadnionym korzystaniem z praw konsumenta lub korzyści konsumenckich (możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, długość gwarancji, szybkość rozpatrywania reklamacji itp.) Okres rękojmi jest ustanowiony na 6 miesięcy.

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,

była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania

się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy Smart Lashes (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smartlashes.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.smartlashes.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Smart Lashes prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Smart Lashes są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są przeznaczone do profesjonalnego użycia przez specjalistów dysponującymi odpowiednimi kwalifikacjami. Użycie jakiekolwiek produktów przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji albo niebędącą odpowiednio przeszkoloną może być niebezpieczne i spowodować uszczerbek na zdrowia jak i materialną szkodę. W przypadku nieprofesjonalnego użycia produktów (materiałów, płynów, narzędzi) przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji producent ani sklep internetowy nie odpowiada za możliwe spowodowane szkody. Przed użyciem produktów zakupionych w sklepie internetowym należy się upewnić, że klient nie jest uczulony na żadną substancję występującą w produkcie.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.SmartLashes.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia

przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji  „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać
na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

§ 7 Procedura reklamacji

7.1.    Kupujący jest zobowiązany do złożenia u Sprzedającego reklamacji bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Jeżeli Kupujący dokona tego w formie pisemnej lub elektronicznej, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji. W tym celu należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej (zwanego dalej "formularz reklamacji"). Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail lub fizycznie wraz z reklamowanym towarem.

7.2.    Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (dowód zakupu). Termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od momentu zgłoszenia (oznajmienia) reklamacji. Kupujący przekaże lub dostarczy towar Sprzedającemu za pośrednictwem firmy transportowej na adres spółki Intersmart, s.r.o., adres: Nekvasilova 692/27, Praga 8, 186 00 Praga 9. Towar musi być zapakowany w odpowiednie opakowanie ochronne, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, musi być czysty i kompletny, chyba że uzgodniono inaczej. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący i jest on uprawniony do ich zwrotu w przypadku uznania zasadności reklamacji przez Sprzedającego.

7.3     Klient zobowiązany jest do przedstawienia reklamowanego towaru oczyszczonego, wolnego od wszelkich zanieczyszczeń i higienicznego. Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia do reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higieny. Sprzedający jest uprawniony do odesłania takiego towaru Kupującemu na jego koszt. Ewentualnie może zostać uzgodniona opłata za dezynfekcję/czyszczenie towaru w celu przyjęcia go do reklamacji.

7.4      Sprzedający rozstrzygnie reklamację bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od jej złożenia, chyba że z Kupującym uzgodniono na piśmie dłuższy termin.

7.5      Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę za przechowywanie towaru w wysokości 100,- CZK (bez VAT) za każdy dzień kalendarzowy przechowywania towaru u Sprzedającego (zwaną dalej "opłatą za przechowywanie") w przypadku, gdy:

7.5.1.  Kupujący z jakiegokolwiek powodu po rozstrzygnięciu reklamacji nie odbierze towaru. W takim przypadku Sprzedający będzie uprawniony do opłaty za przechowywanie począwszy od siódmego dnia po rozstrzygnięciu reklamacji, do dnia odbioru towaru przez Kupującego.

7.5.2.  Kupujący wysłał niekompletne towary lub nie dostarczył dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji, opóźniając w ten sposób cały proces.


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd v Prague, Czech Republic.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 10.6.2019 r.